வானூர் தொகுதி குருதிக் கொடை முகாம்

9

குருதி கொடை முகாம் நடத்தியதற்கு அரசு சார்பில் வானூர் தொகுதிக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.