தாராபுரம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

79
தாராபுரம் தொகுதியின்  மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் ஞாயிறு (12-12-2021) அன்று
தாராபுரத்தில் நடைபெற்றது.