தாராபுரம் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

13
தாராபுரம் தொகுதியின் மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் ஞாயிறு
(10-10-2021) அன்று நடைபெற்றது.