தாராபுரம் தொகுதி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

4

தாராபுரம் தொகுதியின் மாதாந்திர தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் ஞாயிறு (10-10-2021) அன்று தாராபுரத்தில் நடைபெற்றது.