வில்லிவாக்கம் தொகுதி சி.பா ஆதித்தனார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

6

நாம் தமிழர் கட்சி வில்லிவாக்கம் தொகுதி அலுவலகத்தில் ஐயா சி ப ஆதித்தனார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது