வில்லிவாக்கம் தொகுதி கட்சி அலுவலகம் திறப்பு விழா

45

19.09.2021 அன்று வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் புதிதாக  கட்சி அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது.