குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி புகழ் வணக்க நிகழ்வு

4

26.07.2021 அன்று
குடியாத்தம் சட்டமன்ற தொகுதி,
மூத்தவர் ஐயா தமிழ் ஒலி ஏகாம்பரம் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

இப்படிக்கு
பிரியன்
குடியாத்தம் தொகுதி
தகவல் தொழில்நுட்ப பாசறை
8825533452