விருகம்பாக்கம் தொகுதி நீர் மோர் வழங்கல் நிகழ்வு

16

விருகம்பாக்கம் தொகுதி விருகைப்பகுதி 129 வது வட்டம் அப்புசாலித்தெருவில் பொதுமக்களுக்கு நீர்மோர் வழங்கப்பட்டது.