சோளிங்கர் தொகுதி – கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு

25

சோளிங்கர் தொகுதி காவேரிப்பாக்கம் வடக்கு ஒன்றியத்தில் காவேரிப்பாக்கம் வடக்கு   ஒன்றியம் பாணாவரம் போலி பாக்கம் மைய சாலையில் கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.