செய்யூர் தொகுதி -கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்

21

செய்யாறு சட்ட மன்ற தொகுதி , அனக்காவூர் ஒன்றியம் கோவிலூர் கிளை -கபசுர குடிநீர் பொது மக்களுக்கு வழங்கபட்டது.