அம்பத்தூர் தொகுதி- தெற்கு பகுதி கலந்தாய்வு..

6

27.12.2020 மாலை 6 மணி அளவில் அம்பத்தூர் தெற்குப்பகுதி (88, 89, 90 & 93 வட்டங்கள்) கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.