வந்தவாசி தொகுதி – மாதாந்திர கணக்கு முடிப்பு தொகுதி வளர்ச்சி

27

வந்தவாசி தொகுதி கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.  கலந்தாய்வில் கலந்துகொண்ட தொகுதி பொறுப்பாளர்களுக்கும் மற்றும் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களுக்கும், கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி.