குளித்தலை – கொடிகம்பம் நட்டு மரகன்றுகள் வழங்கபட்டது

13

குளித்தலை நகர் பகுதிகளில் புலி கொடியேற்றி மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டது.