குளச்சல் தொகுதி – வாக்குசேகரிப்பு

30

கல்லுகூட்டம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் வீடுவீடாக சென்று வாக்குசேகரிக்கும் பணி நடைபெற்றது.