குளச்சல் தொகுதி – மருத்துவ ஊதவி

40

கப்பியறை பேரூர் சார்பாக 10000 ரூபாய் மருத்துவ உதவி குளச்சல் தொகுதி வேட்பாளர் திருமதி. ஆன்றனி ஆஸ்லின் முன்னிலையில் வழங்கப்பட்டது