வந்தவாசி தொகுதி – கலந்தாய்வு மற்றும் கணக்கு முடிப்பு

35

தொகுதி கலந்தாய்வில் நவம்பர் மாத வரவு செலவு கணக்கு மற்றும் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் பரிந்துரை செய்யப்பட்டது.