புதுப்பட்டினம் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

15

புதுப்பட்டினம் கடைத்தெருவில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.