தாராபுரம் தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு -மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

60
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தொகுதியில் மாவீரர் தின
 (27-11-20) கொடியேற்றும் நிகழ்வு
* தாராபுரம் ஒன்றியம்
* குண்டடம் ஒன்றியம்
* மூலனூர் ஒன்றியம்
ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்றது

.