சிங்காநல்லூர் தொகுதி – கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

46

12-11-2020 அன்று சிங்காநல்லூர் தொகுதி 84 வது சிறகத்தில்
ஐந்தாண்டு காலம் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தும்
மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றாத சட்டமன்ற உறுப்பினரை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.