குளச்சல் தொகுதி – கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

58

குளச்சல் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட முட்டம் ஊராட்சியில் வேட்பாளர் அறிமுகம் மற்றும் கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.