ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி – கக்கன் ஐயா அவர்கள் நினைவை

47

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி சார்பில் ஐயா கக்கன் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.