ஒரத்தநாடு தொகுதி – கொடியேற்ற நிகழ்வு

26

கிராமங்களும் கிராமம் ஒரத்தநாடு தொகுதியில் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது.