திருத்தணி – புலிக்கொடி எற்றும் நிகழ்வு

39

திருத்தணி தொகுதியில், திருத்தணி நகராட்சி முன்பு புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது