காட்பாடி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம் நடந்தது.

29

காட்பாடி தொகுதியின் தலைவர் திரு.நவீன் குமார் முன்னிலையில் காட்பாடி தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடந்தது.