அரியலூர் தொகுதி – பனைவிதை நடுதல்

51

அரியலூர் தொகுதி-அரியலூர் நகரம் திருச்சி முதன்மைசாலையில் ‘பலகோடிபனைத்திட்டம்’என்ற நமது கட்சியின் கொள்கைக்கேற்ப மாநில அளவிலான முன்னெடுப்பில் 4-10-2020 அன்று 500 விதைகள் விதைக்கப்பட்டது.