ராஜபாளையம் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

114

உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் ராஜபாளையம் பி.எஸ். கே நகரில் நடத்தப்பட்டது.