பாளையங்கோட்டை – பனை விதை நிகழ்வு

21

18/10/2020 அன்று பாளையங்கோட்டைதொகுதி சார்பாக பாளை வாச்சார் குளத்தில் 120 பனை விதைகள் நடப்பட்டது.