சோழவந்தான் – தமிழ் முழக்கம் மாமா சாகுல் அமீது கண்ணீர் வணக்கம்

44

தமிழீழ விடுதலை ஆதரவிற்காக பொடா கொடுஞ்சட்டத்தில் சிறை சென்ற தூய தமிழ் தேசிய விடுதலைக் கருத்தியலாளர் மாமா தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்களுக்கு கண்ணீர் வணக்கம்.