தோகமலை – கொடிகம்பம் நடுவிழா

3

தோகமலை ஒன்றியம் அழகனாம்பட்டி கிராமத்தில் கொடிகம்பம் நடபட்டது.