உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – ஓசூர் தொகுதி

9

உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் ஓசூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபெற்றது.