வீரமிகுபாட்டன் அழகு முத்துகோன் வீர வணக்க நிகழ்வு – மதுரவாயல்

40

147 வது வட்டம், மதுர வாயல் தொகுதி சார்பாக மாவீரன் அழகு முத்து கோனுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.