பனை விதைகள் சேகரிப்பு – திருப்பத்தூர் தொகுதி

17

திருப்பத்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பனை விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டது.