ஈழத்தமிழர் குடியிருப்பில் வசிக்கும் உறவுகளுக்கு உதவி -அறந்தாங்கி தொகுதி

32

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி  அறந்தாங்கி ஒன்றியம் அழியாநிலை பகுதிகளில் வாழும் ஈழத்தமிழர் குடியிருப்பில் வசிக்கும் மக்களுக்கு அன்று 10/05/2020 நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டது.