கலந்தாய்வு  கூட்டம் -ஓசூர் தொகுதி

31
9.03.2020 அன்று ஓசூர் தொகுதி சார்பாக  கலந்தாய்வு  கூட்டம் தொகுதி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.