கொடியேற்றும் நிகழ்வு -தென்காசி தொகுதி

20

05-02-2020 புதன் கிழமை #நாம்தமிழர்கட்சி புலிக்கொடி தென்காசி தொகுதிக்கு உட்பட்ட #திருமலாப்புரத்தில் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது.