டெங்குகாய்ச்சல் விழிப்புணர்வு* மற்றும் *நிலவேம்புசாறு வழங்கும் நிகழ்வு

8

திருச்சி மாவட்டம் திருவரங்கம்  மணிகண்டம் ஒன்றியம் யாகப்புடையான்பட்டியில் டெங்குகாய்ச்சல் விழிப்புணர்வு* மற்றும் *நிலவேம்புசாறு வழங்கும் நிகழ்வு 08-12-2019 அன்று நடைபெற்றது.