கலந்தாய்வு கூட்டம்-சைதை தொகுதி

5

தொகுதி கட்டமைப்பு தொடர்பான கலந்தாய்வு சைதை தொகுதி மேற்கு பகுதி சார்பாக நடைபெற்றது .