உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்/பவானி தொகுதி

10
பவானி சட்டமன்றத் தொகுதி பவானி ஒன்றியதிற்குட்பட்ட பருவாச்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் ஆவணி 15 ஆம் நாள் (1-09-2019) அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது. உறுப்பினர்களாக இணைந்தவர்களுக்கு  பொறுப்பாளர்கள் மரக்கன்று வழங்கினர்.