இரட்டமலை சீனிவாசன் புகழ் வணக்க நிகழ்வு-  கொளத்தூர்

5

18/09/2019 அன்று  கொளத்தூர் தொகுதி சார்பில் பூம்புகார் நகரில் ஐயா இரட்டமலை சீனிவாசன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்த பட்டது