கொடியேற்றும் நிகழ்வு-கிணத்துக்கடவு தொகுதி

11

கிணத்துக்கடவு தொகுதிக்கு உட்பட்ட போடிபாளயத்தில் 31.7.2019 அன்று கொடியேற்றப்பட்டது