பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம்-வில்லிவாக்கம்

17
6.07.2019 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி வில்லிவாக்கம் தொகுதி சார்பாக 99வது வட்டத்தில்  குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது