கலந்தாய்வு கூட்டம்-மடத்துக்குளம் தொகுதி

6

14.07.2019) மடத்துக்குளம் தொகுதி *மடத்துக்குளம் ஒன்றியத்திற்குக்கான கலந்தாய்வு கூட்டம் *கணியூர்* பகுதியில் நடைபெற்றது!!