கரூர் அமராவதி ஆறு தூர்வாரும் பணி-கரூர் தொகுதி

72
கரூர் மாவட்ட நாம் தமிழர்  கட்சியின் சுற்றுச்சூழல் பாசறையின் சார்பில்  கரூர் அமராவதி ஆறு தூர்வாரப்பட்டு நெகிழி குப்பைகளையும் கண்ணாடி போத்தல்களையும், சாக்டைகளில் வளர்ந்த ஆகாயத் தாமரைச் செடிகளையும் அகற்றி அப்புறப்படுத்தப்பட்டது.