விவசாயத்தை நாம் ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும்? சீமான் விளக்கம்

3

விவசாயத்தை நாம் ஏன் பாதுகாக்க வேண்டும்? என்பது குறித்து அண்ணன் சீமான் தரும் மிகச்சிறந்த விளக்கம்