மரக்கால் ஆட்டம் கலைநிகழ்ச்சி கிராமப் பூசாரிகள் மாநாடு திருப்பூர்

10

மரக்கால் ஆட்டம் கலைநிகழ்ச்சி – நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் வீரத்தமிழர் முன்னணி இணைந்து நடத்திய கிராமப் பூசாரிகள் மாநாடு திருப்பூர்