தமிழகத்தின் முக்கியப் பிரச்சினையே திமுக-தான் – சீமான் விளாசல்

9

தமிழகத்தின் பிரச்சினைகள் என்ன? என ஐயா ஸ்டாலின் நமக்கு நாமே பயணத்தில் கேட்கிறார்.
தமிழகத்தின் முக்கியப் பிரச்சினையே திமுகவும், அவரது குடும்பக்கட்சியும்தான்-சீமான் பதில்