சாக துணிந்தால் சரித்திரமாகலாம்

2

உயிர் உன்னதமானதுதான் ஆனால் உயிரிலும் உன்னதமானது எமது உரிமை, எமது சுதந்திரம், எமது கெளரவம்.-தமிழ் தேசியத்தலைவர்