கருப்புசாமி ஆட்டம் கலைநிகழ்ச்சி – கிராமப் பூசாரிகள் மாநாடு திருப்பூர்

28

கருப்புசாமி ஆட்டம் கலைநிகழ்ச்சி – நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் வீரத்தமிழர் முன்னணி இணைந்து நடத்திய கிராமப் பூசாரிகள் மாநாடு திருப்பூர்