வீரத்தமிழர் முன்னணி வெல்வதொன்றே முதற்பணி

13

வரலாற்றில் நிராகரிக்கப்பட்ட மக்கள் தாமாகவே தமக்கான வரலாற்றை எழுதுவார்கள்.—புரட்சியாளர் அம்பேத்கர்