புத்த தேசங்கள் யுத்த தேசங்களாக மாறியுள்ளது

15

அமைதியை போதித்த மதங்கள் இப்போ இரத்தம் குடிப்பவர்களாக உள்ளார்கள்.